Tag: เอดส์

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV)

สถาบัน ธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เรียนคุณอาพันธ์ศักดิ์ ที่เคารพและนับถืออย่างยิ่ง กระผมนาย รัตน์ (นามสมมติ)​ มีความต้องการที่จะเขียนข้อความนี้ส่งให้คุณอา เพื่อได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปี

Posted in ประสบการณ์หญ้าปักกิ่ง Tagged with: , ,