Tag: มะเร็งที่ม้าม

มะเร็งที่ม้าม

เป็นมะเร็งที่ม้าม รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นได้ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ พบก้อนมะเร็งอีกข้างหลอดเลือดหัวใจ

Posted in ประสบการณ์หญ้าปักกิ่ง Tagged with: , ,