เป็นมะเร็งที่ม้าม รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นได้ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ พบก้อนมะเร็งอีกข้างหลอดเลือดหัวใจ