Tag: ป้องกันมะเร็ง

การป้องกันโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นแล้วรักษายาก บางรายรักษาไม่หาย การป้องกันโรคมะเร็งมิให้เกิดกับทานและครอบครัวจึงเป็นวิธีที่ท่านสามารถนำไปปฏิบัติ การป้องกันมะเร็งทำได้ไม่ยาก

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง Tagged with: , ,

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง 16 ประการ

1. ทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกาย เซลล์จำพวกนี้จะไม่สามารถตรวจหาพบโดยเครื่องมือทางการแพทย์จนกว่าจะมีปริมาณเซลล์เป็น 2-3 ร้อยล้านเซลล์

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง Tagged with: , , ,

วิธีง่ายๆต่อสู้กับมะเร็ง

วิธีการรักษามะเร็งแบบธรรมชาติง่ายๆ 4 ข้อ ดังนี้ จิตใจ ต้องสู้

Posted in การดูแลตัวเองเมื่อเป็นมะเร็ง Tagged with: , , ,