Tag: น้ำเหลืองเสีย

รักษาน้ำเหลืองเสีย ด้วยหญ้าปักกิ่ง (สรรพคุณ,ประโยชน์,ข้อเสีย)

ว่ากันด้วยเรื่องของ “หญ้าปักกิ่ง” หรือ หญ้าเทวดา ว่ากันว่าสามารถรักษาอาการน้ำเหลืองเสีย (น้ำเหลืองไม่ดี) จริงไม่จริง

Posted in ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญ้าปักกิ่ง Tagged with: ,