Tag: ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง 16 ประการ

1. ทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกาย เซลล์จำพวกนี้จะไม่สามารถตรวจหาพบโดยเครื่องมือทางการแพทย์จนกว่าจะมีปริมาณเซลล์เป็น 2-3 ร้อยล้านเซลล์

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง Tagged with: , , ,