Category: ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

การป้องกันโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นแล้วรักษายาก บางรายรักษาไม่หาย การป้องกันโรคมะเร็งมิให้เกิดกับทานและครอบครัวจึงเป็นวิธีที่ท่านสามารถนำไปปฏิบัติ การป้องกันมะเร็งทำได้ไม่ยาก

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง Tagged with: , ,

โรคร้ายแรง ๕ โรค ป้องกันได้ด้วยการจัดทำ ‘สัญญาณเตือนและวิธีป้องกัน’

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง 16 ประการ

1. ทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกาย เซลล์จำพวกนี้จะไม่สามารถตรวจหาพบโดยเครื่องมือทางการแพทย์จนกว่าจะมีปริมาณเซลล์เป็น 2-3 ร้อยล้านเซลล์

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง Tagged with: , , ,

ไลฟ์สไตล์มรณะ ทั้ง 14 ประการ….นพ.กฤษดา ศิรามพุช , พบ.(จุฬาฯ)

พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็ง
Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง Tagged with: , ,

ประสพการณ์หญ้าปักกิ่ง

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

Murdannia loriformis (Hassk.)

Antimutagenicity of Murdannia loriformis in the Salmonella mutation assay and its inhibitory effects on azoxymethane-induced DNA methylation

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง Tagged with: ,

“มะเร็ง” คืออะไร

มะเร็งคืออะไร มะเร็งเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต กล่าวคือ เนื้องอกนี้เป็นส่วนของร่างกายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ เป็นก้อนเนื้อที่เป็นเซลล์ผิดปกติ ซึ่งทวีจำนวนขึ้นมากกว่าที่ควร

Posted in ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง Tagged with: , ,